Rejestry Medyczne

Narzędzie do oceny jakości oraz skuteczności leczenia

Funkcjonowanie rejestrów medycznych, czyli prowadzonych w oparciu o przepisy prawa rejestrów, ewidencji, list, spisów lub innych ustandaryzowanych zbiorów danych osobowych/jednostkowych danych medycznych, reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami,
rejestry medyczne:
 • tworzy i prowadzi (lub tworzy i zleca do prowadzenia podmiotom wykonującym działalność leczniczą) Minister Zdrowia;
 • tworzy się w wybranych, odniesionych do typologii chorób, zakresach (choroby: krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworowe, układu krążenia/ moczowo-płciowego, nerwowego/ oddechowego/ pokarmowego, rzadkie);
 • wdrażane są w oparciu o analizę potrzeb ich utworzenia;
 • są tworzone i likwidowane w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia;
 • obejmują dane przekazywane podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne oraz przez świadczeniodawców - administratorem danych jest Minister Zdrowia.
Nowa jakość rejestrów medycznych.

W związku ze stale rosnącym znaczeniem poprawy jakości w zakresie realizacji usług opieki zdrowotnej, zakłada się wypracowanie stosownych regulacji, które jakość tą pozwolą monitorować i podwyższać - zbiór regulacji stanowić ma ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Proces prac legislacyjnych nad nowym aktem prawnym oparto na projekcie założeń ustawowych z 20 stycznia bieżącego roku - jego celem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, pozwalających w sposób skoordynowany i kompleksowy realizować kluczowe aspekty polityki zdrowotnej w obszarze jakości.

Wspomniany wyżej projekt założeń do projektu ustawy zakłada m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania rejestrów medycznych - mają one umożliwić określenie klinicznych wskaźników jakości w odniesieniu do podmiotów sprawujących opiekę zdrowotną, co stanowić ma podstawę nowego systemu monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa działalności leczniczej. Przewiduje się, że wypracowanie wskaźników tego typu pozwoli:

 • dokonać oceny jakości świadczeń zdrowotnych, jakich udzielają poszczególne podmioty lub oceny obowiązujących sposobów postępowania, technologii medycznych, a także produktów leczniczych i wyrobów medycznych w warunkach rzeczywistych;
 • stale doskonalić praktykę kliniczną, w tym - poprawić bezpieczeństwo i skuteczność opieki sprawowanej nad pacjentami.

W związku z tak zdefiniowanymi celami prowadzenia rejestrów medycznych, rekomenduje się opracowanie ich w sposób umożliwiający pozyskanie wiedzy w zakresie zasadności zastosowanego sposobu leczenia, skuteczności istotnej dla pacjenta, jego bezpieczeństwa (powikłań, zdarzeń niepożądanych) oraz technologii testowanych w ramach rejestrów.

Prócz tego zakłada się, że nowe rejestry medyczne tworzone będę według tzw. zasad prowadzenia dobrej praktyki i finansowane lub współfinansowane przez Ministra Zdrowia ze środków publicznych oraz że obejmą wszystkich spełniających kryteria włączenia pacjentów, tj. pacjentów:

 • z określonym rozpoznaniem, stanem chorobowym;
 • poddawanych określonej terapii, określonemu postępowaniu – np. rejestr zabiegów lub operacji;
 • u których zastosowano określony produkt leczniczy (badania kliniczne IV fazy);
 • u których zastosowano określony wyrób medyczny – np. rejestr wszczepionych endoprotez stawu biodrowego.
Przewiduje się, iż projektowana ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta wejdzie w życie z początkiem 2018 roku, uzupełniając regulacje ujęte w ustawie z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Obowiązek dostosowania obecnie funkcjonujących rejestrów medycznych do nowych wymagań określonych przepisami do końca 2021 roku - do tego czasu obecnie funkcjonujące rejestry medyczne, określone w drodze rozporządzeń, będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach.
Rejestry medyczne firmy Biostat.

Świadomi tego, że środowisko medyczne wymaga rzetelnej analizy wyników leczenia celem poprawy skuteczności i bezpieczeństwa udzielanej opieki, oddajemy do Państwa dyspozycji usługę opracowania zaawansowanych rejestrów medycznych, gromadzących dane indywidualnych pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami i standardami.

Nasze rozwiązania opierają się na zintegrowanej platformie badawczej eCRF.biz™, która umożliwia zbieranie, przetwarzanie i analizę cennych danych epidemiologicznych - wypracowane przez lata rozwiązania programistyczne zapewniają, że dane naszych klientów są należycie zabezpieczone, zaś same rejestry pozwalają na skuteczne prowadzenie badań statystycznych, obserwacyjnych, epidemiologicznych oraz klinicznych dla faz I-IV. Wszystkie typy badań mogą być prowadzone w dogodnej elektronicznej formie, z wykorzystaniem przyjaznych dla użytkownika ankiet online.

Rejestry medyczne
Przejrzystość - rejestry wyposażono w moduł statystyczny, który w przystępny sposób prezentuje wyniki badań, a także współpracują z intuicyjną aplikacją webową;
Rejestry medyczne
Funkcjonalność - rejestry wyposażono w mechanizmy zapytań do wpisów, kontroli poprawności i kompletności wpisów (na etapie wprowadzania danych) i śledzenia zmian wartości wpisów (audit trial), a także w możliwość wprowadzenia zmian w trakcie prowadzenia badania oraz drukowania wypełnionych formularzy CRF;
Rejestry medyczne
Prostota użytkowania - rejestry działają w oparciu o wielodostęp, cechuje je łatwość tworzenia i testowania formularzy, a w razie trudności zapewniamy wsparcie zespołu złożonego z doświadczonych informatyków i statystyków;
Rejestry medyczne
Bezpieczeństwo - system rejestrów jest zgodny z wytycznymi Title 21 CFR Part 11 oraz wyposażony w moduł automatycznego tworzenia kopii zapasowej.
Rekomendacje:
Zobacz więcej

Najczęściej zadawane pytania.

Czym są rejestry medyczne?

Pojęcie te, tak naprawdę nie zostało bardzo zawężone i sprecyzowane. Rejestrami medycznymi, możemy nazwać wszelkie dane medyczne, które zostały zebrane w jednym miejscu. Mogą one dotyczyć opieki nad pacjentami, prowadzenia badań medycznych, czy informacji o lekach. 

Jakie możemy wyróżnić rodzaje rejestrów medycznych?
 • Rejestr aptek, 
 • Rejestr produktów leczniczych,
 • Rejestr podmiotów,
 • Rejestr ośrodków,
 • Rejestr systemów kodowania. 
Czy oferta Biostat obejmuje kontraktowanie ośrodków?
Jak najbardziej tak. Biostat świadczy usługi kontraktowania ośrodków oraz badaczy w badaniach klinicznych i obserwacyjnych. 
Nasi specjaliści negocjują umowy dwustronne, trójstronne i czterostronne. Z tą zasadą, że umowy trójstronne i czterostronne zawieramy zawsze w tradycyjnej formie papierowej. Co do umów dwustronnych wykorzystujemy funkcję systemu eCRF.biz™ do zawierania umów online. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma konieczności drukowania, skanowania i wysyłania dokumentów kurierem. 
 
Czy istnieją jakieś szczególne dziedziny terapeutyczne, w których pracownicy Biostatu mają doświadczenie?

Tak naprawdę nasi eksperci posiadają  zasoby i wiedzę, aby przeprowadzić badanie w każdej dziedzinie. Jednak największe doświadczenie medyczne posiadamy w takich obszarach terapeutycznych jak: onkologia, gastroenterologia, transplantologia, kardiologia, neurologia, alergologia, psychiatria, neonatologia, diabetologia, pulmonologia, immunologia, andrologia, proktologia, dermatologia, okulistyka, reumatologia, wirusologia czy hematologia.

Zadzwoń do nas Napisz