Metodologia badania i dobór technik badawczych

W celu sprawnej realizacji wszystkich założeń projektowych dobierana jest odpowiednia metodologia  badawcza. Określa ona czas wykonania poszczególnych faz badania, zastosowane metody badawcze, zakres tematyczny oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów projektu. Każde kryterium doboru konsultowane jest z Klientem. Zbieranie materiału badawczego powinno rozpocząć się od przeprowadzenia analizy danych zastanych (desk research). Poniżej prezentujemy najczęściej wykorzystywane w badaniach ilościowych i jakościowych metody badawcze.
 

Badania ilościowe:

Wykorzystanie tradycyjnych, papierowych kwestionariuszy najlepiej sprawdza się w badaniach realizowanych w gospodarstwach domowych, w siedzibach podmiotów gospodarczych/społecznych/publicznych, czy też w ankietach ulicznych (metoda „on the street”) na mieszkańcach wskazanego terenu. Ankiety papierowe dobrze sprawdzają się w badaniach, które swym zakresem poruszają tematy ogólne, a także charakteryzujące respondenta czy też związane z oceną określonych zjawisk lub podmiotów.

Ankiety wspomagane komputerowo (CAPI - Computer Assisted Personal Interview) przeprowadzane są przez ankieterów prezentujących respondentom ankietę w formie elektronicznej, przy czym system do obsługi badań pozwala na pracę zarówno w przypadku połączenia z Internetem, jak i w trybie off-line. Badania CAPI pozwalają w szybki i efektywny sposób poznać opinie respondentów, łącząc w sobie zalety spersonalizowanego podejścia do badanego zapewnianego przez tradycyjną metodę ankiety papierowej (PAPI), z komputerową weryfikacją wprowadzanych danych i natychmiastowym raportowaniem zapewnianym przez metodę ankiet telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI).

Technika ta ma szerokie zastosowanie. Jej uniwersalność i szybkość realizacji powodują, że jest jedną z najczęściej stosowanych przez naszą firmę. Dysponujemy własnym studiem CATI, własnym oprogramowaniem do obsługi badań (eCRF) oraz grupą 30 przeszkolonych ankieterów, mających doświadczenie w badaniach marketingowych, społecznych, ewaluacyjnych.

Technika CAWI (od ang.: Computer Assisted Web Interview) pozwala na ankietowanie dużych grup respondentów w relatywnie krótkim czasie, umożliwiając jednoczesną realizację znacznej liczby niezależnych od siebie pomiarów. Co więcej, dla zwiększenia wiarygodności odpowiedzi badanie online prowadzone może być w sposób anonimowy. Mając na uwadze wiarygodność wyników badań, wykorzystujemy swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań internetowych oraz profesjonalną autorską platformę eCRF.biz™.

 

Badania jakościowe:

Za pomocą tej techniki pozyskiwane są informacje, które w sposób szczegółowy dotykają badanych zagadnień. Mniej lub bardziej sformalizowany scenariusz daje respondentowi możliwość swobodnej wypowiedzi. Podstawową zaletą wywiadów pogłębionych jest możliwość uzyskania wielowymiarowych opinii respondentów. Istnieje też możliwość przeprowadzenia wywiadów TDI, a więc telefonicznych indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Wywiady grupowe stosuje się wówczas, gdy dane zjawisko dotyczy zbiorowo określonych grup społecznych, czy grup klientów/odbiorców. Opinie prezentowane przez grupę badanych można interpretować w kontekście zachowań badanej populacji. Wywiady fokusowe dają szeroką możliwość prezentacji materiałów informacyjno-promocyjnych oraz monitorowania, jak kształtuje się opinia badanych prezentowana z perspektywy określonej grupy.

Przy doborze odpowiednich technik badawczych nasza firma kieruje się przede wszystkim kryterium celowości, a uzyskane doświadczenie w badaniach wykorzystujemy już na etapie konsultacji sposobów realizacji założeń projektowych i proponowanej metodologii.

Zadzwoń do nas Napisz